Hijab, islam, kristendom, og norske tradisjoner/holdinger i dag

Når det dreier seg om heldekkende plagg for kvinner som Niqab og burka som i større grad en å kunne anses som en religiøs islamsk skikk, ettersom det ikke stilles noe krav om en så omfattende tildekking av kroppen for kvinnenes del i Koranen som er muslimenes Bibel, der man må være oppmerksom på at det innenfor islam på samme måte som blandt kristne finnes ulike retninger og tradisjoner, som vektlegger ulike ting og tolker og forholder seg til Koranen på ulike vis, der salafistene som ofte anser seg selv som "de sanne muslimene" er fundamentalister som på samme måte som endel kristne som selv om fundamentalistisk og konservativ er to ulike ting omtaler seg selv som "konservative", mens andre som omtaler seg selv som "konservative" i sitt Bibelsyn og sin kristentro kan ha et helt annen, mer moden, skolert, broadminded, kompleks og nyansert forhold til Bibelen, som innrømmer fornuften en stor plass, anerkjenner vitenskapens sannheter, der en fundamentalist enten det dreier seg om kristne fundamentalister eller muslimske fundamentalister forholder seg til henholdsvis Bibelen og Koranen som om absolutt alt som står der er helt sant og korrekt nøyaktig ordrett konkret slik det står hvor alt anses som om det dreier seg om et direkte sitat fra Guds allvitende munn ført i pennen av mennesker som helt og holdent kun var "medier" for Gud, av Profeter som ikke blandet egen forstand og egne tanker og det preg de bar i den kulturelle samfunnsmessige kontekst de den gang ting ble skrevet ned i gamle håndskrifter stod i samfunnsmessig i en svunnen tid, da menneskene ikke besatte en brøkdel av den kunnskap og faktainformasjon om verden, jorden, naturen og alt som finnes i den, universet, planetene, solsystemet og slike ting som at jorden er rundt og går i bane rundt solen, der menneskene engang trodde jorden var flat og sentrum i universet alt annet dreide rundt og ikke visste mer om solen enn det man kan se og vite om den fra bakkenivå, der de vitenskapsmennene som først i middelalderen fant ut at jorden er rund og går i bane rundt solen ble ansett som kjettere av Den katolske Kirke som var enerådende som institusjonelt Kirkesamfunn og enhetskirken som rådet i europa før reformasjonen og Kirkesplittelsen ved Luther, selv om det alt tidlig fantes mange sekter og ulike fraksjoner som alle bekjente seg til Kristus. Som katolikk befinner jeg meg i det konservative, klassisk kristne segmentet hva Bibelsyn og lære angår og er en evangelisk kristen.

Men det er en lærd moden Kirke jeg tilhører som innrømmer fornuften en stor plass og anerkjenner de vitenskapelige fakta som er forsket frem hvor Kirken gjennom historien blandt lærde prester, munker og nonner har fostret mange vitenskapsmenn og tilført akademia og menneskeheten utover den religiøse Kirkelige sfære mye ny kunnskap og erkjennelse på mange ulike områder både på det naturvitenskapelige området, innen medisin, forskning, farmasi og på det filosofiske området der mange av de store betydningsfulle europeiske filosofene som alle studenter får lære om som del av ex.phil og vitenskapsteorien alle må igjennom før vitenskapelige studier på universitetsnivå, etter som all vitenskap og det meste innen det akademiske felt er avhengig av at man har et logisk tankesystem og en metode å sette ting inn i dersom man skal kunne evne bla det å ordne faktainformasjon vunnet ved forskning og store datamengder på en logisk måte. der man kan dra konklusjoner, komme fram til nye teorier og bruke forskningsdata til noe konstruktivt med et bevisst forhold til ulike tenkemåter, metoder og tankemessige systemer og logikk.

Dette er årsaken til at ex.phil som også kalles "forberedende" er en nødvendig del av forberedelsen til seriøse akademiske studier på universitetsnivå. Kristne fundamentalister har et fundamentalt anderledes Bibelsyn med en forvrengt fanatisk virkelighetsoppfatning som fornekter naturvitenskapelige fakta og overprøver både eksakt evidensbaserte naturvitenskapelige fakta med overbevisning om at Gud skapte verden på syv menneskedager og alle ting fra begynnelsen i den rekkfølge det står beskrevet i Mosebøkene, selv om jeg ikke vet hvordan de får de to ulike skapelsesberetningene i Første Mosebok til å harmonere når de anser begge like eksakt bokstavelig sanne, eller hvilket svar de har på at haren som alle opplyste mennesker, zoologer og veterinærer idag vet ikke er en drøvtygger selv om den i Moseloven omtales som det i den siste matloven, ettersom det finnes  to ulike matforskrifter i Mosebøkene, en før og en annen etter det omtalte syndefallet i Edens hage der det uansett hvordan man forholder seg til den historien slik det står omtales som det. Selv om vi katolikker har en konservativ Bibeltilnærming med særlig fokus på Evangeliet og det nye Testamentet som jo peker tilbake på og kaster lys over det gamle testamentet hvor Det Nye Testamentet for en del bekrefter og øker innsikten i det gamle Testamentet hvor nettopp Loven med de 10 bud og Profetiene er av særlig stor betydning.

Vi er jo imidlertid fullstendig klar over at Bibelen ikke er noen vitenskapelig og fullstendig bokstavelig historisk korrekt faktanbok selv om vi anser det som en hellig bok skrevet under inflytelse av den Hellige Ånd av mennesker som har stått i en særlig stilling til Gud og hatt en særlig viktig rolle og oppgave som Guds tjenere, profeter, apostler og samtidige øyenvitner, selv om vi har syn for at det ikke er alt i Bibelen som kan tas bokstavelig. Det en del fundamentalistiske kristne legfolk ikke vet er at Bibelen ikke ble føyd sammen som en bok før et godt stykke ut i den Katolske Kirkehistorien, der det var Kirkens ledere og lærde hoder som ved bønn, studier og arbeid med tillit til Den Hellige Ånds ledelse bestemte hvilke av de mange dels meget motstridende gamle håndskrifter, historiske dokumenter og bøker som florerte ført i pennen over flere tusen år nedskrevet av ulike forfattere ofte etter først å ha blitt overlevert muntlig i generasjoner hvor vi i dag vet at noen av Bibelens bøker som Mosebøkene og Noen av Evangeliene i det Nye Testamentet ikke er skrevet av Moses eller den Evangelisten Evangeliet bærer navn av, og i mange tilfeller lenge etter hendelsene fant sted der den som førte skriftene i pennen av de orginaldokumentene og skriftene som stadig er bevart, men ikke i fullstendig form, ble skrevet ned av mennesker lenge etterpå som ikke var historiske samtidige øyenvitner til hendelsene til mange av hendelsene bøkene/skriftene slik vi idag kjenner dem beskrevet i Bibelen.

Det var Kirken (den katolske) som håndplukker de bøkene og skriftene de mente skulle med Bibelen slik de sammenføyde den til et hele, og det var den samme Kirken som fastlo dogmet om Treenigheten og at Den Hellige Ånd er en del av Guddommen på "Kirkemøtet i Nikea" der noen litt spøkefult har sagt at Kirken "oppfant den hellige Ånd". Før kirken gjorde den jobben fantes det ingen Bibel med utvalgte kirkelig kanoniserte Skrifter og Bøker sammenfattet i En hellig Kirkelig godkjent Bok man gikk god for å virkelig være "innåndet av Den Hellige Ånd", en Gudsinspirert bok, som både inneholder brev og vitnesbyrd fra kjente historiske skikkelser man vet har levd og virket som tidlige misjonærer, vitner og Apostler for den Kristne tro, slike som Paulus.

Endel av det som står i Bibelen betrakter vi som sann informasjon av religiøs art og sanne vitnesbyrd om Kristus og hans lære, og læren om ham og Gud, selv om man jo vet at det særlig i det gamle testamentet finnes historiske faktafeil, der noe må også må anses som allegorier og bildelige mytologiske fremstillinger og kulturelle overleveringer der mye er uvisst og ikke kan anses som sikre fakta, selv om historiene har en religiøs læremessig funksjon som gir mening i den konteksten det står i som endel av et enhetlig samlet verk; Bibelen slik vi kjenner den idag. Men enda er det mye vi ikke vet, og svært mange ulike teorier og tilnærmingsmåter, hvor vi i Den Katolske Kirke også har eksegeter, dvs Bibelforskere som står fritt til å se ting fra andre synsvinkler enn teologene og tolke endel ting inn i den informasjonen og historiske data man har om den kulturelle konteksten det som er skrevet tidsmessig stod i, hvor noen eksegeter har nytolket og bragt inn alternative teorier bl. a når det kommer til Paulus for mennesker i dag nokså uforståelige ord og påbud om at kvinner skulle dekke til håret i den kristne forsamlig når det ble forkynt ikke bare som "et undergivenhetstegn" ifht til sine menn og Gud, men "for englenes skyld".

Og hvorfor tar ikke de mest fundamentalistiske kristne i så måte Paulus på ordet slik at kvinnene blandt dem ifører seg religiøse hodeplagg, isteden for å skrike seg hese om hvilken styggedom de anser det å være om en kvinne ved å bære hijab som et synlig tegn på at hun identitetsmessig står i en islamsk tradisjon og bekjenner seg til islam religiøst sett, selv om mange unge muslimske kvinner i norge og vesten som velger å bære hijab kan være svært så moderne, ressursrike, sterke kvinner, med store ambisjoner yrkes og studiemessig, som på ingen måte er påtvunget hijab av noen mann.

Er det verre i så måte for den delen av norsk "kristenhet" som dårligst kan tåle å se en kvinne med hijab (som egentlig er å sammeligne med et skaut) enn når deres hellige Bibels apostel Paulus hvis ytringer om homoseksualitet gjødsler allerede eksitserende fordommer og hat mot homofile der det åpenbart ikke er Den Hellige Ånd men hat som styrer dem i deres harde fordømmelse og angrep mot homofile med argument at de er Guds sannferdige tjenere som handler på Gudegitt oppdrag når de fordømmer og avskyr homofile mennesker som jo ikke selv har noen skyld for at de ble homofile, etter som kjønnsidentitet og seksuell legning er noe som fastlegges i samspillet med og under påvirkning av miljøet og det man opplever alt på et tidlig alderstrinn i barndommen lenge før man når puberteten og får noe bevisst forhold til sin egen legning og seksualitet, påla kvinnene å dekke til håret i religiøse sammenhenger og forsamlinger, der kvinnene også fikk forbud mot å sitte der bak og kakle så høylydt forstyrrende i forsamlingen at det forstyrret forkynnelsen, om man velger å tolke ordene om at kvinnene ikke skulle tale høyt i forsamlingen på den måten. Når de er så "Bibeltro" må de slutte å være så selektiv i hvilke deler av det som står i den Bibelen de fokuserer på, og se til å iføre seg religiøse hodeplagg og holde kjeft etter Pauli ord dette islamfobiske homohatende kristne hylekoret som ser Fanden og ond ekstremistisk terrorisme i envher uskyldig kvinne med hijab!

Muslimsk terrorist med hijab? Neida det er bare en allminnelig god gammeldags norsk kone med tradisjonell norsk påkledning der skaut var et "must" og et allminnelig utbredt plagg for norske kvinner få generasjoner tilbake, også til søndagsbruk dengang svært mange gikk i Kirken hver søndag om de hadde muligheten avstand til Kirken og transportmuligheter, vær og årstid tatt i betraktning. Mange steder gjenspeilet skauttradisjonene folkereligiøsiteten og holdningene og den sosiale rangorden. Ikke i Iran men i Norge altså! Skaut var ikke kun til fjøsbruk for budeier i den historiske etnisk norske kristne folkelige kultur.

Men hva var det med en kvinnes utildekkede hår som iflg Paulus de rent åndelige engelene blottet for kjødelig begjær skulle ta på vei for eller la seg forvirre av om de så en kvinne med utslått utildekket hår? Er det noen som helst åndelig sannhet og visdom i Paulus ord her, er det en personlig forestilling i paulus eget hode som kun har opphav i hans intellekt og kulturelle tenkemåte som gjør at han krever at kvinnene i menighetene han har tilsyn med og har vært med å etablere skal dekke til håret av religiøse grunner, er det kun en kulturell forestilling som står i forhold til hans kulturelle bakgrunn og historiske samtid, med rot i den jødiske tradisjon han hadde bakgrunn i? Teorien noen katolske eksegeter kom med var at det hadde sammenheng med datidens hårmote for kvinner, der håret ble satt opp, og det dermed kan ha blitt ansett "ukultivert, vulgært og utenfor det gode selskaps norm" på den tiden å la håret henge fritt særlig i den kristne forsamling, enda i dag er det jo visse krav og standarder som gjelder i mange Kirkesamfunn når det kommer til akseptabel påkledning i religiøse kirkelige sammenhenger.

Det er få som går til søndagsmesse i utslitte arbeidsklær, og man bør som regel heller ikke gå i Kirken om man man skal være innenfor sosial aksept i vår del av verden i shorts og for lettkledt og sexy, det anses ikke sømmelig men heller respektløst. Nedover i Europa stilles det også krav og forventninger til turister som vil besøke Moskeer og Kirker at de viser respekt og dekker til skuldrene og har på bukser eller skjørt som ikke er alt for korte. Det kan dermed være noe i at Paulus ord om at kvinnene måtte dekke til håret hadde mer med kleskoder, skikk og bruk og hva som ansås sømmelkig og akseptabelt i religiøse sammenhenger, slik det jo også er i mange sammenhenger ikke bare i det religiøse livet også i dag. Om man ankommer et Bryllup i ei utslitt gammel dongerybukse er det også et brudd på kleskoden som kan oppleves respektløst og et sosialt uakseptabelt brudd på skikk og bruk for mange nordmenns del. Men at det hva Paulus ord angår kun skulle henge slik sammen gir intet svar på hvorfor han la til at kvinnenen måtte dekke til håret "for englenes skyld" om det da ikke opprinnelig har stått "for mennenes skyld", om mennene i datidens kristne forsamling fant løsthengende kvinnehår like uimotståelig fristende sexy som enkelte muslimske menn ser ut til å gjøre, at de ikke klarte konsentrere seg om forkynnelsen og de åndelige religiøse ting. Ikke vet jeg!

Likesom kristne og muslimer har mye felles gods fra samme rot i sine respektive hellige bøker, der jo både Moses, Abraham og Jesus finnes omtalt og fremstilt i både i Bibelen og Koranen selv om Gudsbildet og åpenbaringen er motstridende, selv om vi ikke kan påstå noe annet enn at de tre monoteistiske religionene jødedom, islam og kristendom alle har Abraham som religiøs stamfar og slik strengt tatt tror på den ene og samme Gud, selv om de anser Jesus som blot som en profet som ble tatt opp til himmelen uten å gå omveien om noe kors, der de selv om de som oss kristne venter at han skal komme igjen på dommedag og dømme og gjøre ende på all urett i verden ikke anser ham som Guds Sønn eller "verdens frelser". De som bekjenner seg til den jødiske mosaiske tro fornekter Jesus som religiøs skikkelse i det store og hele, han er ikke en person i deres religiøse univers, verken som profet, Messias, Guds Sønn eller som Dommer ved dommedag. De fornekter ham, om de ikke er blandt de få messianske jødene som anerkjenner Jesus fra Nazareth som jødenes Messias og som jeg da uten å vite noe om hva som ligger i begrepet "messiansk jøde" og om de har noen egen kristen trosretning og lære, eller om det simpelthen dreier seg om konverterte jøder som har gått over til den kristne tro som jo uansett står i en jødisk troskontekst og sammenheng, hvor det avhengig av hvordan man definerer det å være "jøde" ikke er noe motsetningsforhold mellom det å være jøde og det å være kristen. Guds Sønn ble jo selv inkarnert som en jødisk mann, og etterlevde loven til punkt og prikke etter lovens intensjon, oppfylte den, utla den og forklarte den.

Når der gjelder religiøse hodeplagg for kvinner er det et poeng at det ikke kun er et fenomen blandt muslimer, men at det også har vært en del av den kristne tradisjon, skikk og påbud. Den store intoleransen og de store problemene en del mennesker har med å akseptere at noen muslimske kvinner av religiøse og tradisjonelle grunner og som en del av sin identitet selv velger og ønsker å bære hijab, uten at det er noen grunn til å hyle opp om kvinneundertrykking hver gang man ser en kvinne med hijab, der svært mange særlig av de unge muslimske kvinnene i Norge selv har valgt å bære hijab og bærer den med stolthet, der det er enda mindre grunn til å mistenke småbarnsmødre iført hijab for å være terrorister når de kommer på bussen med barnevogn og en et litt større barn hakk i hæl. Å anse muslimske kvinners bruk av hijab som en ond trussel mot norsk identitet og finne det så problematisk og provoserende i et land der man ellers uten at noen hisser seg opp til offentlig debatt står fritt til å farge håret grønt og ha så mange ringer i ørene man orker og det anses helt innenfor at unge kvinner ifører seg miniskjørt som "ikke går nedenfor navlen" og ytterst minimalistiske tekstiler når de går på byen en lørdagskveld uten at noen hyler over det.

Men om noen kommer her og tar på seg et hodeplagg som hijab som ikke skiller seg stort fra skautet som var et helt vanlig hodeplagg for kvinner ute på bygdene enda da jeg var barn på 70-tallet og kanskje også i byene lengre tidbake med lange norske tradisjoner der det både kunne handle om religiøse og statusmessige grunner og koder når det kom til skaut, der det fantes både koneskaut for gifte voksne kvinner, en annen type skaut for ugifte ungjenter og enda til et "skammaskaut" for de som måtte være så uheldig at de i datidens norge hadde "kommet i uløkka" og født barn utenfor ekteskap. Da fikk man noen steder gå med "skammaskaut" som synlig tegn på sine synder. Så hvordan kan det da ha seg at hijab vekker så sterke reaksjoner hos endel ofte godt voksne og tilårskomne nordmenn som om slikt var så fjernt og eksotisk malplassert i den norske kultur, ettersom skautbruk er en del av vår historiske norske tradisjon helt opp til min foreldregenerasjon, hvor det har vært både praktiske, religiøse og sosiale faktorer ved den norske skauttradisjonen. Om det i tillegg er sånn at de mest hysteriske feministene på venstresida vil nekte kvinner ikke bare å gå med hijab, men også innføre forbud mot fotside kjoler med lange ermer.

Der kvinner med deres største velsignelse og allverdens forsvar omså må gå nakne ut på byen en lørdagskveld uten at noen skal si noe på det om de så vil langt mindre blot ved å gå kliss naken beskyldes for å ha noe ansvar eller skyld for at det var noen mannsgriser som tiltalte dem på en seksuelt krenkende måte og gjorde uhørte utilbørlige seksuelle tilnærmelser mot den uskyldige nakne kvinne som bare var ute for å kose seg og ta noen øl da hun labbet alene gjennom mørke smug på vei hjem i halvfylla utpå natta fordi endel tante-sofier liksom ikke forstår hva slags verden vi lever i og at man utsetter seg selv for risiko ved slikt etter som man hvor dårlig mann enn liker det om man har vett og forstand må innse at verden ikke er et ideelt paradis og at det for endel voldtektsmenn og overgriperes del ikke hjelper uansett hvor mange ganger tante sofie sier "nei, nei gutt dette må bli slutt", hvor det for noen dreier seg om et tenningsaspekt og legningsmessige preferanser som gjør at det ikke med all verdens holdningskampanjer vil bli slutt på voldtekter og overgrep.

Dertil er det jo slik at samtidig som de mer eller mindre nakne ungjenter vandrer ensom hjem i halvfylla alene gjennom halvmørke gater og smug, parker og slik det nå er i det urbane landskap er det særlig etter utestedenes stengetid også mange både loners og gutteflokker av ymse kaliber og kvalitet med enda mer alkohol innabords som helst skulle ordna seg med dame for kvelden før utestedet stengte uten å komme i mål men stadig kåt og lysten på mer, med økt impulsitet og svekket vurderings og selvreguleringsevne ute i de samme gatene og smugene. Og det hjelper ikke om det i en ideell verden ikke hadde vært en eneste mann som i noen henseende uansett situasjon begikk et eneste seksuelt overgrep, der intet barn, ingen kvinne og heller ingen mann uten betingelser kunne være helt trygge på å at ingen ville utsette dem for noe slikt.

En slik verden lever vi ikke i, og da er det lurt å ta noen forhåndsregler deretter for sin egen sikkerhets skyld, så vi ikke utfordrer skjebnen siden det finnes onde, slemme menn som selv om det ikke er offerets skyld og ingen kan rettferdiggjøre overgrep og voldtekt og legge skylden på offeret, selv om det må være lov å si at det går an å bruke vett og ta noen realistiske forhåndsregler så man ikke utsetter seg seg for større risiko enn nødvendig, ettersom man da kan være en av de mange uheldige som blir voldtektsofre. De er ikke ansvarlig for voldsmennenes overgrep og forbrytelse, men det er lurt å ta ansvar for seg selv så man iallfall ikke utsetter seg selv for unødig risiko når verden er slik den er med så mange overgripere og voldtektsmenn som desverre er en del av realtieten vi kvinner må forholde oss til slik ting er, selv om det ideelt sett skulle vært andereledes.

Men altså når vi lever i et land der man kan kle seg stort sett i hva man vil og ha den hårfargen, frisyren og stilen man føler for med få restriksjoner i det offentlige rom hvor det er temmelig frie liberale uformelle rammer for slikt på mange arbeidsplasser også så lenge man forøvrig utfører sitt arbeid på en tilfredsstillende måte og retter seg etter gjeldende regler, rutiner og sosiale normer på arbeidsplassen, hvor de f.eks hva syke og aldershjem angår i liten grad benyttes arbeidsuniform og de ansatte heller går i sitt allminnelige sivile tøy representert i utalige stilvariasjoner som alle blir akseptert både av de gamle og syke, kolleger og ledelse er det da bortenfor enhver rimelighet å gjøre så stort anskrik over muslimske kvinner som ønsker å gå med hijab eller står innenfor en tradisjon der det er den gjeldende kleskoden i det kulturelle miljøet de tilhører slik det finnes ulike kleskoder i mange norske miljøer også også motemessig om man vil være "innenfor med sosial aksept" uten at det på død og liv må ha så mye med undertrykkelse og tvang å gjøre.

Skal norske myndigheter lage lover som fastsetter skjørtelengden med forbud om for lange skjørt og å kle for mye på seg, skule for mye hud? Skal vårt politi som det skjedde i et annet "sivilisert liberalt, tolerant vesteuropeisk land" jeg ikke husker helt om var frankrike sendes ut på norske badestrender for å rive burkinien av muslimske kvinner fordi den skjuler for mye av kroppen og lovpålegge folk å sole seg i en liten bikini, toppløs eller naken alt etter som, der det eneste som virkelig er helt uakseptabelt og ikke kan tåles er kvinner som ikke viser nok hud? Hvor er det da blitt av toleransen, den rause inkluderingen og omfavnelsen av det menneskelige mangfold, og den personlige individuelle friheten til å kle seg som man selv vil, iallfall ute i det fri som privatperson- på ei strand!

Og neida Sylvi Listhaug og co, jeg er ingen imamsleikende barnehagejente. Tvert imot en livserfaren konservativ kristen "Mullah-løfter" som verken er blodfan av Sylvi Listhaug eller Mullah Krekar, så i mitt forrige lille blogginnlegg tok jeg et aldri så lite "mullah- løft. grep" på Sylvi Listhaug og ga hennes disipler og allierte et aldri så lite spark i kombinasjon med noen mer seriøse råd og vink til mennesker som ønsker å slutte å røyke. Sånt er det ikke alle som får til, iallfall ikke i Barnehagen. Og Gud forby at Listhaug får rollen som "Barnehagebestyrerinne" ;-) Akkurat den "kristne" kvinnen; Sylvi Listhaug, burde hatt særlig forbud mot å tale høyt i forsamlingen, og om hun vil fremstå så kristelig rekker det ikke med kors rundt halsen, da må hun begynne å lese seg opp på Evangeliet og etterleve Jesu ord i bergprekenen og hans øvrige instrukser om nestekjærlighet, å ta imot fremmede med gjestfrihet og hjelpe de som er i nød og vise seg som en god neste. Personlig synes jeg mye mer om den gode kristne politiker Hareide, og hans holdinger,moral og folkeskikk selv om jeg aldri har stemt og med stor sannsynlighet neppe kommer til å stemme Krf i et stortingsvalg i all overskuelig fremtid.

Stavanger. Snapshots!

Urban måke som stjal pizza fra tallerken min på Egon ute, mot at jeg fikk det Nærmeste bildet jeg noen ganger har tatt av en måke. Den var Veldig tett på! ;-)

Bare noen bilder i tatt i forbifarten en vanlig dag i Stavanger på vei gjennom sentrum. Kjøpte disse morsomme glassene etter å ha surra litt rundt på Kilden uten at jeg egentlig skulle ha noe. De blir fine til sommer cocktails. Pina Colada? You`re welcome! Stavanger kan by på det meste; masse kultur med noe for enhver smak, og fin natur tett på! Ta deg en tur til Stavanger, her er det full vår, og snart er det Maijazz! ;-)

April 2018. En smakebit fra Krosshagen

Etter en uvanlig kald mars kom våren eksplosivt litt uti april. Så her er det full våronn både i egen hage og hos naboen hvor jeg driver med nyanlegg. Fine dager! Fuglene kvitrer og det dufter sterkt av hyasinter og overalt spirer det fram nytt liv. Pusi svinser i hælene mens mor jobber, og legger seg i armen når jeg tar kaffepause i godstolen, da bare nyter vi vårsola sammen. Her er mine aprilhagebilder så langt, og alt er mitt verk ;-) Vår Herre som har designa naturen er imidlertid den største kunstneren, eg bare komponere og arrangere skaperverket i min egen lille komposisjon med levende planter på paletten.

 

Her (over) har jeg prøvd å så i "wig-wam" mønster. Prøver å matche indianergrafittien. Dette bildet er det eneste av de i innlegget her som er tatt i naboens hage som jeg har gått i gang å opparbeide med full kreativ frihet.

"SJEFEN MIN!"- Pusi.

 

Vekt og naturlige sykluser.

For de mange som har vært opptatt av vektnedgang og lest seg opp på den ene etter den andre dietten og allslags kosthold og helseråd som ofte spriker i alle retninger og for hver ny trend som kommer bare gjør folk mer forvirrede, både når det gjelder vektnedgang og hva som egentlig er et sunt kosthold, er "jo-jo" slankebegrepet kjent der det iallfall i teorien er slik at om man kjører for hardt ut med ekstremdietter vil kroppen holde igjen og skru ned forbrenningen, slik at man etter endt kur må spise mindre enn man kunne gjøre med stabil vekt og derfor vil kunne ha enda lettere for å legge på seg enda mer om man ikke endrer kostholdet varig og tenker over hva og hvor mye man spiser etterpå. Fra medisinsk hold mener man likevel at det er en myte at det er best å gå langsomt ned i vekt, der det særlig for mennesker med medisinsk fedme (stor overvekt) er flere fordeler med lavkalorikurer som "Knekkebrøddietten" som er den som anbefales før fedmeoperasjon og raskt vekttap, ikke minst for motivasjonens del.

Uavhengig av Hva man spiser er det uansett slik at dersom man skal gå ned i vekt må man være i kaloriunderskudd, altså innta mindre energi enn man forbruker, og med mindre man trener kardio som løping veldig hardt og ofte er det å redusere mengden og energi-inntaket gjennom mat og drikke av mye større betydning for vektnedgang enn trening og aktivitet. (Likedan er det umulig å øke i masse om man ønsker å bygge muskler uten å innta mer energi (som måles i kalorier og Kilojule) fra mat og drikke, og i en slik oppbygningsfase (bulkefase) vil man i tillegg til muskler også legge på seg endel (underhuds-) fett som bodybuildere i generasjoner har slanket vekk med lavkarbodiett som primært består av proteiner/fett og mindre og mindre karbohydrater frem mot konkurranse, noe man kaller en deff, for da slanker man bort underhudsfettet slik at musklene trer frem med mest mulig tydelig definisjon. Kostholdet og kroppen til en profesjonell bodybuilder er med andre ord ulik med klar forskjell avhengig om man er off- eller on season. Så det var altså bodybuilderne og ikke Fedon Lindberg som var først ute med "lavkarbodietten". Lavkarbodietten gir i midlertid heller ikke vektnedgang dersom man stadig er i klart kalorioverskudd, dvs spiser for mye. En av grunnene til at den funker for endel "vanlige" mennesker er at fett og proteiner gir større metthetsfølelse og at det for endel mennesker som er veldig glad i fet mat, kjøtt og bacon i mindre grad oppleves som å være på en slankekur, der de på denne dietten slipper å fyse på det man har mest lyst på- om det skulle være kjøtt og fett, egg og bacon stekt i meierismør, mens man prøver å spise gulrot og klibrød.

Selv om det har vært delte oppfatninger har man også jamt over konkludert med at lavkarbo med høyt inntak av animalsk fett ikke er sunt og øker risikoen for hjerte og karsykdommer, selv om det nok kanskje nettopp er menn i risikosonen for slikt som ønsker å bli kvitt det farlige magefettet, som har størst sukess med vektnedgang på en slik diett, fordi de kan spise nettopp den maten de liker best og i utgangspunktet har fått "en hjertefarlig vom" av, forskjellen er bare at brød poteter og det meste av karbohydrater kuttes ut. Om det funker som kur en periode er det uansett ikke heldig med et høyt inntak av animalsk fett over tid, mens en diett med lite og sunt fett som olivenolje, lite sukker og raske karbohydrater, mye grønnsaker og mindre av frukt og jucie som inneholder mye sukker.

Frisk frukt inneholder både vitaminer, antioksidanter og fiber som er sunt men er likevel ikke så bra i store mengder om man ønsker å gå ned i vekt, eller har diabetes/metabolsk syndrom/problemer med insulinfølsomhet og blodsukkerregulering dersom man spiser for mye frukt, og det på grunn av sukkerinnholdet, selv om det er noen frukter som gir en langsommere blodsukkerstigning enn andre. For sukkerinnholdets og kalorienes del er det bedre å spise bær! Kroppen skiller ikke mellom fruktsukker og og andre typer sukker, alt omdannes til glukose i kroppen og påvirker blodsukkeret, men om man spiser frukt i steden for sjokolade og andre søtsaker, og bytter colaen ut med fruktjucie vinner man jo på tross av at det faktisk er like mye sukker i et glass appelsinjucie som i et glass cola likevel endel på det, ettersom frukt inneholder sunne stoffer og vitaminer man ikke finner i brus og slikkerier). Men altså, sunn eller usunn diett, for vektnedgangen er det kaloriunderskudd der man inntar mindre energi enn man forbrenner som er avgjørende. Sånn sett kan man om man vil, selv om det er usunt, også slanke seg mens man ligger på sofaen, på en diett bestående av potetgull, is og cola, så lenge man bare spiser så lite av det at man kalorimessig er i underskudd ifht egen hvileforbrenning, som for en voksen normalvektig person gjennomsnittlig ligger på 1800-2500 Kcalorier, avhengig av kjønn. En stor person med mye masse, enten det dreier seg om store muskler eller fett forbrenner naturlig nok også vesentlig mer, også i hvile uten aktivitet enn en liten sped person, og deretter er det jo også store variasjoner ifht hvor mye mat man trenger for å holde stabil vekt, og "drive maskineriet" i en henholdsvis liten og tynn vs en stor tung kropp. Noen mennesker har aldri problemer med overvekt, ikke bare for de de holder seg mer i aktivitet enn mer flegmatiske personligheter men også fordi de genetisk sett har et apetittsenter som fungerer utmerket og regulerer sult og apetitt etter kroppens behov, mens andre er arvelig belastet med et apetittsenter som "aldri blir mett"- Fra naturens side, rent evolusjonsmessig var det jo også de individene som hadde størst evne til å lagre fett som overlevde perioder med lite mat, sånn sett er det vel ikke rart at menneskene i moderne tid som hele tiden har tilgang på mat og særlig kaloririk apetittvekkende mat som er fet, søt og salt, som vi fra naturen er programert til å like, ettersom både fett, sukker og salt er helt nødvendig for kroppsfunksjonene og det var lite av slikt mange steder i naturen under menneskets evolusjon. Så verken fett, sukker eller salt er farlig men tvert om nødvendig for kroppen. Det er når det blir for mye av det at det blir helseproblemer ut av det.

Selv om sivilisasjonen har utviklet seg med endret og mange raffinerte produkter som vanlig hvitt sukker, som i naturen ikke finnes i en slik konsentrert form, er menneskene bilologisk sett stadig styrt av vår genetiske arv fra en tid der tilgangen på mat varierte under primitive forhold der man var prisgitt det man fant å spise i naturen. Rent evolusjonsmessig er det jo sånn sett heller ikke unaturlig, men tvert imot meget naturlig, endel av vår utviklingshistorie som ligger nedfelt i oss genetisk, med "jo-jo"-slanking som man idag kaller det, ettersom det den tid vi var helt prisgitt vill natur, var naturlig store variasjoner, perioder med overflod og perioder med sult avhengig av vekslende klima, årstidsvariasjoner, regn og tørke og i det store og hele.

I vår moderne verden er det mye som er anderledes, og i dagens Norge er det ved tekniske nyvinninger og samfunnsutvikling som har bragt store endringer bare siden jeg var barn, er det jo ikke lenger så mange som trenger å utføre så mye fysisk arbeid som våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre, den gang der selv allminnelig nødvendig husarbeid var en tung jobb i seg selv. Det var ikke før utover 50-tallet at vaskemaskiner begynte å bli allemannseie, før det gnurte man i vei med vaskebrett. "Bondekosten" var næringsrik som bare det og full av fett, men for hardt arbeidende bønder som gjorde det aller meste med handmakt uten dagens traktorer, maskiner og smarte enkle tekniske hjelpemidler var det fysisk arbeid fra morgen til kveld, og da trengte de også slik kraftkost, mens det for det moderne mennesket ville være mye mer usunt å leve på samme diett og fort føre til mye sykelig overvekt.

Når det gjelder slanking for moderne nordmenn er det en helt annen totalsituasjon. Vi har generelt mer fritid, er mer fysisk inaktive i vårt arbeid og de arbeidsoppgavene vi har i hjemmet er færre, tar mindre tid og er vesentlig mindre fysisk krevende enn slik ting var tilbake på 50-60 tallet. Mens barn enda i min oppvekst på 70-tallet iallfall ute på bygdene var mer fysisk aktive i lek og på fritiden og i større grad måtte aktivisere oss selv og finne på ting sammen med andre barn, der slikt for det meste skjedde utendørs, er det idag selv om flere idag er med på organiserte aktiviteter og driver med forskjellige former for idrett, jevnt over et lavere fysisk aktivitetsnivå hos barn idag, der nettaktiviteter og spill og andre mer stillesittende aktiviteter har inntatt en dominerende plass i barnekulturen. Leker barn i norge fortsatt sisten? Slår de ball? Leker de gjemsel og boksen går i flokk? Går de på epleslang og løper som faen når de blir oppdaget for etterpå å le og knaske på fangsten for sportens og spenningens skyld? Hopper de paradis om våren? At det enda finnes barn i Norge som løper rundt og leker Cowboy og indianer tviler jeg sterkt på, men denslags gikk ganske fysisk for seg i min barndom.

Jeg var et aktivt men stadig overvektig barn frem til jeg selv slanket meg for første gang i 9års alderen. Derfra hadde jeg stadig litt ekstra underhudsfett, men var egentlig helt innenfor normalvektområdet, selv om jeg selv stadig trodde jeg var tykk, og jeg har alltid hatt lett for å legge på meg, selv om jeg med diett og høyt aktivitetsnivå lenge klarte å holde meg slank som voksen. Da jeg på et tidspunkt etter førti ga fullstendig blaffen og dertil en periode pga sykdom ble liggende et år på sofaen og ete (all den maten jeg før hadde latt være å spise noe særlig av fordi den var for usunn, fet og søt) bikket jeg imidlertid på et tidspunkt 125 kg før jeg fant ut på at det var på tide å gjøre noe med det. Siden den slankekuren som var av den langsomme typen med veldig mye trening og veldig mye sunn mat har jeg holdt meg under 100 kg uten å drive med noen form for trening, der jeg før har vært ganske så atletisk og drevet med både aktivt friluftsliv, løping/jogging sånn ca 3 mil i uka til gjentagende beinhinnebetennelse ble et problem, kickboksing, svømming, styrketrening, sykling o.a på mosjonistnivå men jeg likte å trene skikkelig hardt! Og på den tiden jeg løp så mye kunne jeg faktisk spise hva og hvor mye jeg ville av alt jeg lystet og stadig holde meg slank så lenge jeg løp så mye.

Man kan ellers være en veldig aktiv person som trener variert flere ganger i uken med flere harde økter som jevnt over velger mat man vet er klassifisert som sunn mat og stadig opprettholde overvekt om man spiser for mye, eller kun ha en langsom vektnedgang, der det ikke kun er økt muskelmasse som er årsak til liten vektnedgang. Det er jo som min lege også sier ikke nødvendigvis den sunne maten man går fortest og lettest ned i vekt av, og for vektnedgangs del har maten generelt større betydning enn aktivitetsnivå. Variabler som "lav forbrenning"/ "kraftig beinbygning" og slikt mange skylder på når vekta viser for mye og de blir fete har for de flestes del lite å si.

Det dummeste jeg hører er virkelig sykelig medisinsk overvektig som sier at "de spiser ikke så mye" eller "har spist normalt akkurat som andre som ikke er overvektige", for det er simpelthen ikke bare hva mennesker og dyrs kropper angår men dertil hva fysikkens lover angår umulig å vokse i masse av "luft". Det er bare en sannsynlig og mulig årsak til enorm overvekt og det er at man over lengre tid har spist mye mer enn man trenger for å opprettholde normalvekt ifht eget energibehov, og gått med skikkelig kalorioverskudd. Ellers legger man nemlig ikke på seg, iht til fysikkens lover er det umulig, så om en ekstremt overvektig person påstår at han eller hun har "spist normalt og ikke mer enn andre" er det tull og tøys og psykologisk selvforsvar. Da jeg ble smellfeit 125 kg tung skyldtes det at jeg i tillegg til å være veldig innaktiv og sløv på den tiden for en gangs skyld uten å legge noen begrensninger på meg selv og ved å la være å spise med hodet det ene året la i meg uhorvelige mengder fet, søt og usunn mat, av typen 1 liter sjokoladepudding med en hel pakke vaniljesaus til frokost og for det meste med frittert mat til middag. DA blir man feit! Og det er man selv skyld i for da har man ikke "spist normalt som andre som ikke er overvektige", da har man spist mye mer og mye mer usunt en andre og dertil vært for makelig og lat hva fysisk aktivitet angår. Jeg lot det skje helt bevisst, og hadde få komplekser, en tid nøt jeg faktisk å være så fet, men det var ikke en tilstand jeg ønsket å bli permanent i, for når man blir så tung får man lett helseplager i tillegg til at det blir tungt og strabasiøst å bevege seg rundt, så man lite kan utrette. Så da gikk jeg bare ned i vekt igjen ;-)

For mitt vedkommendes del er det selv uten at det trenger være bevisst fra min side verken den ene eller andre veien vektmessig ikke unormalt å svinge 10 kilo opp og ned i løpet av kort tid, alt etter årstid, form og aktivitetsnivå. Jeg går alltid litt i dvale energi og aktivitetsmessig uti november, og får lyst på en kraftigere, fetere og "varmere" type mat (og sjokolade som jeg stort sett kun spiser i advents og juletiden) i den mørkeste kaldeste årstiden. Når så våren kommer for full fart her i Rogaland i april stiger mitt energi og aktivitetsnivå samtidig med at det som spirer og gror i naturen skyter frem, og da er jeg som er en hagebruker av hjerte straks i full vigør og våronn okke som. Det pussige er at i de periodene jeg jobber mest spiser jeg også mindre og har liten apetitt, og har da nokså naturlig mer lyst på raske karbohydrater enn noe fett og tungt. Salater smaker også så mye bedre i vår og sommerhalvåret. Men det er nå likevel litt rart at high-carb-diett som jeg "setter meg selv på" simpelthen fordi det er det kroppen selv vil ha, der jeg kan gå mange timer på en sukkerrik energidrikk som trengs for musklene og hodets del blodsukkermessig uten å kjenne meg sulten og uten å få noen "sugarblues" heller når sukkeret er forbrent ved høy aktivitet så jeg kjenner meg litt småsulten etter endel timer uten at jeg kjenner meg så enormt sulten, som jeg derimot ofte gjør ikke lenge etter å ha spist i de periodene jeg spiser mest og kraftigst mat. I disse høyaktive high-carb periodene har jeg simpelthen ikke noen voldsom apetitt, men spiser når jeg kjenner meg sulten, uten at jeg trenger spise så mye på en dag i det hele, selv om jeg passer på å få i meg det jeg trenger for kroppens og helsas del. Nå er jeg inne i en slik fase, der jeg uten at jeg "slanker meg" bevisst eller går på noen bestemt diett har rast ned i vekt og nok stadig vil gå mer ned i vekt før sommeren. Det er liksom bare en del av min naturlige årsyklus. Jeg skulle jo ideelt sett alltid holdt meg slik jeg er på det slankeste, men jeg er simpelthen ikke så ekstremt opptatt av vekta så lenge jeg ikke blir så tykk igjen at det blir ubehagelig og hemmende. Kroppskompleksenes tid hørte ungdommen til, jeg vet det er helt andre ting det kommer an på her i verden enn om man er tykk, slank eller sånn midt i mellom, og at det for livskvalitetens del er like mulig å ha "en syk sjel i et kjernesunt veltrent ungt legeme" som "en sunnere og mer veltilpass sjel i en tykk og trinn gammel skrott". En kropp er uansett noe som forandrer seg med årene, så å legge all sin sjel og hele selvbildet i det som har med kropp og utseende å gjøre er ikke særlig smart i det lange løp.

Hvor interessant synes egentlig andre et menneske som er så selvopptatt og oppheng i formen på egen nese og egen smekre livvidde og sminke-maske og egne grønnkål-smoothier er? Noen lager bare problemer for seg selv med sin narcissisme, der de etter først og ha vært den fremste påvirker av andre ungjenter med sine neseoperasjoner og fremstilling av eget perfekte ytre i blogg og media, for deretter å begynne å sutre om at de egentlig ikke har det så bra og at "det er for mye fokus på kropp og utseende" i samfunnet og media- Ja men så ikke driv og fokuser så jævlig på det sjøl da!

"Folk liker meg liksom bare fordi jeg er pen". Ja om en selv, ens egen lille navle, eget utseende og skjønnhet og at andre skal digge en selv er alt man er opphengt i og konsentrert om, er det ikke rart at det kun er "skallet" som gir en verdi, for det er jo så tomt inni! Om slike heller begynte å tenke litt mindre på seg selv og sin egen person og isteden vendte blikket og hjertet utover mot andre og noe utenfor seg selv så var det nok flere som kunne begynne og like og verdsette en slik jente for mer enn utseende. Hvor mange gutter orker å bli værende med en jente om hun er aldri så pen og smekker om det hun alltid først og fremst er opptatt av i tillegg til å være pen og slank er Me, Myself I og hva andre synes om Meg. Det kalles narcissisme og prisen er indre tomhet! Nei jeg er ikke misunnelig! Jeg har vært både ung pen og veldreid, og ser fortsatt bra nok ut. Opp og ned i vekt har jeg også gått mange ganger, og jeg er trygg i og bekvem med min egen kropp og er ikke redd for å vise meg i bikini, min selvfølelse svinger heller ikke avhengig av om vekta går opp eller ned eller hva folk der ute som jeg ikke kjenner måtte synes og mene om meg. Sånn er det å være en moden kvinne i sitt 50ende år, og tro meg!

Jeg ville ikke vært 25 år igjen om jeg kunne valgt det. Jeg har det mye bedre enn den slanke, veltrente, pene 25 åringen jeg en gang var idag og ser svært så lyst fremover mot 60, og er ikke redd for rynker som viser at jeg har levd! Personlig finner jeg et modent mannsansikt med litt rynker og karakter om det er en slik god sjarmerende mann som jeg liker best, mye mer attraktivt enn et ungt glatt fotomodellansikt, og slik tror jeg jammen mange menn også tenker. Å ha et bra utseende og en kropp som både fungerer som den skal og er til å kjennes ved uten skam er jo vel og bra, men om det ikke er noe på innsiden av den kroppen man kan anse av større betydning og verdi enn selve kroppen er ikke skjønnhet i seg selv mye å være stolt av eller ettertrakte. Det finnes masse pene mennesker og mange unge, flotte veltrente kropper, som det jo er mange som gjerne vil ha en bit av rent seksuelt. Personligheter og gode mennesker med karakter og spesielle indre kvaliteter og verdier går det imidlertid ikke 13 på dusinet av. Å være ung slank og pen er ingen prestasjon og betyr i seg selv ingenting for verden og samfunnets vedkommende, slikt går også fort ut på holdbarhetsdato, så her finnes viktigere ting og bedre mer varige verdier å investere i! Men for all del; Be young and beautyful og nyt det mens du kan, for det vil ikke vare! ;-)